Saturday, July 7, 2012

 V.A. - Gozonji Uta no Nai Ryukoka Daizen Shu № 4
Namida no Seishun Sentimental Mood
CRCI-20567 (2003)
Toshiro Ito, Yoji Yamashita,
Teddy Ikegai Quintet,  Yujiro Mabuchi


 Ⓟ'67-'69, '72, '73, '75, '78

No comments:

Post a Comment