Thursday, August 20, 2015

Arrival collection 2015.07.20. 


1. Yasunobu Matsuura & Yoshio Kimura - Tenor Sax And Guitar Shinichi Mori - Big Hit Album
SJV-772 Victor
2. Yasunobu Matsuura (tenor sax) & Shinji Taki (vocal)
KC-26 Minoruton (1970)
3. The Best of Blues 
GL-1037-9 3LP Teichiku
4. Yasunobu Matsuura - Golden Tenor Sax
SL-1232 Teishiku


No comments:

Post a Comment